Privacyverklaring

U privacy is belangrijk
Transparantie en zorg voor uw privacy is voor IJsvereniging 't Sietsenveen van groot belang. Er wordt dan ook waarde gehecht aan de gegevens die u ons bezorgt in het kader van onze relatie. Dit behelst het bezoek aan onze website, het aangaan van een overeenkomst, het aangaan van het lidmaatschap, een bezoek aan de ijsbaan.
IJsvereniging 't Sietsenveen, gevestigd aan Eursing (Beilen), de verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Locatie: IJsvereniging 't Sietsenveen
Eursing 37 A
9411 XB beilen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.ijsbaansietsenveen.nl
KVK 40047167

Persoonsgegevens die worden verwerkt
IJsvereniging 't Sietsenveen verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken middels het contactformulier, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
IJsvereniging 't Sietsenveen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- De registratie en administratie uit te kunnen voeren van het lidmaatschap
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren en/of uit te voeren bij u op locatie
- IJsvereniging 't Sietsenveen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gegevens die u ons zelf meedeelt:
Door het opvragen van informatie of door telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact met ons te nemen verstrekt u ons zelf een aantal persoonsgegevens. Daarnaast via het contactformulier op onze website, een bestelling/aanvraag via onze website verstrekt u ons eveneens gegevens.
Sommige daarvan zijn noodzakelijk voor de afhandeling van u bestelling/vraag. De gegevens die u ons noodzakelijk moet mededelen, geven wij aan op de formulieren door het symbool * (Verplicht veld).
Gegevens die wij verwerken delen wij alleen met derden als dat nodig is voor het uitvoeren van een bestelling, zoals u naam en adres aan het postbedrijf, de bezorger van de lidmaatschapskaarten en voor het verwerken van uw betaling.

Gegevens die wij zelf toevoegen of bijhouden:
- U klanthistorie (een overzicht van u lidmaatschap en betalingen)

Geautomatiseerde besluitvorming
IJsvereniging 't Sietsenveen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IJsvereniging 't Sietsenveen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
IJsvereniging 't Sietsenveen bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Wij bewaren persoonsgegevens, personalia zolang u lid bent bij IJsvereniging 't Sietsenveen met als reden om u alle diensten te kunnen bieden, met u te communiceren en u te kunnen leveren. Indien u geen lid meer bent van IJsvereniging 't Sietsenveen bewaren wij uw gegevens conform de wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
IJsvereniging 't Sietsenveen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. IJsvereniging 't Sietsenveen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
IJsvereniging 't Sietsenveen gebruikt alleen een technische/functionele cookie die geen inbreuk maakt op u privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

De cookie die wij gebruiken:
Naam: 0cda8fc118c5743d19fd0a0c01a4c90a
Aanbieder: ijsbaansietsenveen.nl
Verloopt: tot einde browsersessie (sessiecookie)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IJsvereniging 't Sietsenveen en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

IJsvereniging 't Sietsenveen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd
IJsvereniging 't Sietsenveen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het vermoeden hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

IJsbaan 't Sietsenveen

IJsvereniging 't Sietsenveen -regeristreerd in het handelsregister met nummer KVK 40047167- stelt zich ten doel om in de winterperiode een veilige en een verantwoorde ijsbaan te verzorgen waarop door (heel) jong en (heel) oud geschaatst kan worden.

De vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers en er wordt geen winstbejag nagestreefd.

De ijsbaan is voor iedereen toegangkelijk. Mensen met een lidmaatschap kunnen onbeperkt van de ijsbaan gebruik maken indien deze is geopend.